1.เงื่อนไขการเคลมสินค้าของบริษัท เป็นอย่างไร?

รับประกันคุณภาพงานเป็นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันส่งมอบงาน ในกรณีงานไม่ตรงกับสเปคที่ได้ตกลงกับทางบริษัทของเรา