1.ฉันต้องชำระเงินยังไงถึงได้รับสินค้า

  • ยอดสินค้า 10,000 บาท ขึ้นไป มัดจำเริ่มงาน 30%(รวม VAT) มัดจำสั่งผลิตงาน 50%(รวม VAT) เพื่อยืนยันการผลิตสินค้าทั้งหมด
    ชำระส่วนที่เหลือ 20% พร้อมรับสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมด
  • ยอดสินค้าน้อยกว่า 10,000 บาท ชำระเต็มจำนวน
  • เงินมัดจำและเงินชำระเต็มจำนวนทุกกรณี ไม่สามารถเรียกคืนได้
  • กรณียกเลิกงาน สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำแต่สามารถเก็บเงินไว้ได้มาเพื่อสั่งงานพิมพ์ในครั้งต่อไป
    โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ยกเลิกการผลิต หากสั่งผลิตหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการทำงาน
  • การรับสินค้าบางส่วน ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เหลือก่อนเท่านั้น
  • ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%