ปัจจัย ลำดับขั้นตอนในการผลิตสินค้า

Steps to produce

ปัจจัย ลำดับขั้นตอนในการผลิตสินค้า

การผลิตสินค้าในปัจจุบัน

ทุกวันนี้นั้นสินค้าต่างๆ ในบ้านเราก็มีเกิดขึ้นให้เราเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว โดยการผลิตส่วนใหญ่นั้นก็มักจะหมายถึง การที่เรานำปัจจัยต่างๆ นั้นเข้ามาใช้ทำให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ โดยในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดนั้น ก็มักจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสินค้าแต่ละชนิดว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นปัจจัยการผลิตก็มักจะประกอบไปด้วยที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ ในการผลิตสินค้าต่างๆ ในแต่ละครั้งนั้นก็อาจจะนำปัจจัยการผลิตต่างๆ นั้นมาใช้ 2-3 อย่างก็เป็นไปได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าต่างๆ ว่าในการที่เราจะทำการผลิตในแต่ละครั้งนั้นจะต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้าง แต่จริง ๆ แล้วปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการผลิตสินค้าต่างๆ นั้นในวันนี้เราก็สามารถที่จะสรุปออกมาได้พอสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ดังต่อไปนี้

ปัจจัยในการผลิตสินค้า

1. ปัจจัยในด้านที่ดิน

ถือเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะทำการสร้างเพิ่มได้เลย โดยที่ดินก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะที่ดินนั้นก็ถือเป็นสถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภค ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญกับกระบวนการผลิต โดยความเป็นจริงแล้วนั้นที่ดินก็ยังครอบคลุมไปถึง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อยู่อาศัย โรงงาน พื้นที่การทำเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไร่นา ป่าไม้ เป็นต้น

2. ปัจจัยทางด้านเงินทุน

เงินทุนนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญกันเป็นอย่างมากเลย เพราะมันหมายถึงผลรวมของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจริงของการผลิตสินค้า และค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องจ่ายจริง เป็นต้น ถือเป็นทุนที่เรานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นทุนเสียโอกาส ดังนั้นการที่เรามีเงินทุนที่เพียงพอต่อการใช้งานนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จได้

นอกจากนี้นั้นเงินทุนถ้าหากเรามีมากพอเราก็ยังสามารถที่จะไปซื้อหรือเช่าพวก เครื่องจักร ที่ดิน อาคาร โรงงาน และอื่นๆ อีกมากมายโดยที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องพวกนี้ เมื่อเรามีการลงทุนในการผลิตสินค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดีแล้วนั้นในการทำบัญชีนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจำมีความสำคัญกันเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อมีรายการรับหรือรายการจ่ายอะไรก็ตามแต่เราก็ควรที่จะต้องทำการจดบันทึกบัญชีทุกครั้งด้วย

3. ปัจจัยในเรื่องของแรงงาน

แน่นอนในการผลิตสินค้าต่างๆ นั้น แรงงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลย โดยสิ่งที่แรงงานทุกคนจะได้รับนั้นก็คือค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนต่างๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้จ้างกับแรงงานมีการตกลงไว้ว่าอย่างไร โดยแรงนั้นนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญกับการผลิตทุกขั้นตอนเลย เพราะถ้าหากเราขาดแรงงานไปนั้นก็อาจจะทำให้การผลิตสินค้าต่างๆ ของเรานั้นไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้

4. ปัจจัยผู้ประกอบการ

หลายคนก็ยังคงงงว่าผู้ประกอบการนั้นเกี่ยวอะไรด้วย จริงๆ แล้วนั้นผู้ประกอบการก็คือการที่กำหนดที่ดิน เงินทุน แรงงาน มาดำเนินการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อที่จะต้องสนองกับความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางแรงงาน ปัญหาของเรื่องเงินทุน รวมถึงไม่รู้จะคิดค้นผลิตอะไร โดยผู้ประกอบการนั้นก็จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ในขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตด้วยเพื่อที่จะได้สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างถูกต้องในกรณีที่การผลิตสินค้านั้นเกิดมีปัญหา

อย่างไรก็ตามนั้นในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการผลิตสินค้าที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยปัจจุบันนี้นั้นเราสามารถที่จะแบ่งลำดับขั้นตอนการผลิตต่างๆ ออกได้เป็น 3 ประเภทก็คือ

4.1. การผลิตขั้นปฐมภูมิ

ถือเป็นการผลิตที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยตรงมากที่สุด โดยจะเลือกใช้วิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนอะไรมากมาย โดยจะไม่ค่อยมีการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือสักเท่าไร แต่ผลผลิตที่ได้นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการได้ เช่น การทำนา การทำประมง ป่าไม้ เป็นต้น

4.2.  การผลิตขั้นทุติยภูมิ

เป็นการผลิตที่ต้องอาศัยผลผลิตอื่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มเติม โดยวิธีการผลิตนั้นก็อาจจะมีความยุ่งยากมากเล็กน้อย โดยการผลิตด้วยขั้นนี้นั้นก็จะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการผลิต เช่น การใช้เหล็กเส้นในการทำที่อยู่อาศัยเป็นต้น

4.3. การผลิตขั้นตติยภูมิ

ถือเป็นการผลิตในลักษณะการให้บริการทางด้านการขนส่ง การค้าส่ง การค้าปลีกต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทำให้ผลผลิตนั้นสามารถที่จะเคลื่อนย้ายจากการผลิตขึ้นที่หนึ่งไปขึ้นที่สองได้ทำให้การขนส่งต่างๆ นั้นสามารถที่จะจำไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากอีกด้วย

บทความที่ใกล้เคียง ขั้นตอนการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (offset)

และ เพิ่มมูลค่าด้วยการเคลือบฟิล์มให้กับบรรจุภัณฑ์