5.ไฟล์ Logo สำหรับส่งให้โรงพิมพ์ ควรมีเป็นไฟล์อะไร

ไฟล์ Logo ควรเป็นไฟล์ AI. (Adobe Illustrator)